ความหมายและมโนทัศน์ทางคุณธรรมจริยธรรม ที่มาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชนที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักธรรมของนักพัฒนาชุมชน และการพูดในงานประเพณีของชุมชน การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักพัฒนา

ความรู้ และองค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะประชากร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อมและนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหาประชากร การเกิดสังคมผู้สูงอายุ การวางแผนครอบครัว การบูรณาการแนวความคิดทางประชาสังคม เงื่อนไขการเกิดขึ้น การดำรงอยู่ และพลังของประชาสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร ปฏิบัติการศึกษาเฉพาะเจาะจงปัญหาประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ความหมายของผู้นำ ภาวะความเป็นผู้นำ คุณลักษณะและประเภทของผู้นำ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำ ความสำคัญของผู้นำในการพัฒนาชุมชน แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้นำ บทบาทของผู้นำในการพัฒนาชุมชน การแสวงหาผู้นำ เทคนิคการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนและผู้นำในการพัฒนาชุมชน

ศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม ปัญหาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม เทคนิคทางการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มในกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาบุคคลตาม แนวพระราชดำริ กระบวนการกลุ่มกับการปรับพฤติกรรม หลักการ วิธีการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการและความสำคัญของการพัฒนาผู้สูงอายุ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ นโยบายและแผนพัฒนาผู้สูงอายุ เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ