วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกำหนด เทคนิคการประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจำลอง และกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์  ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์  การบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์  การเขียนเอกสารประกอบการสร้างซอฟต์แวร์ คู่มือสำหรับผู้ใช้และคู่มือทางเทคนิค