หมายเลขโทรศัพท์ 0 4283 5224-8
แหล่งร่วมวิทยาการ  มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน
admin : kanoknam19@gmail.com   facebook : nam cuntee