สำนักงานต่างๆ

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
งานประชาสัมพันธ์
งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
งานตรวจสอบภายใน

คณะต่างๆ

 
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชาต่างๆ

 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาการบริหารการศึกษา
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
สาขาการจัดการและการ ประเมิน โครงการ
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
สาขาไทยศึกษา เพื่อการพัฒนา
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาการบริหารการศึกษา
สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ)
สาขาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
     

ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ประสานงาน กศ.บ.ป
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิต
สำนักงานคณาจารย์และข้าราชการPhone number(new):   042 808 000