ขั้นตอนที่ 1/2 ยืนยันตัวตนด้วยการใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา และรหัสประจำตัวประชาชน