ตรา สัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลักษณะตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า “LOEI RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตาฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

สีของตรามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สีน้ำเงิน   แทนค่า   สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว    แทนค่า   แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง     แทนค่า   ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม      แทนค่า    ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว      แทนค่า   ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สีฟ้า สีชมพู

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต้นจันผา