วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ประกาศนโยบาย No Gift Policy “มหาวิทยาลัยปลอดการทุจริต ไม่ให้และไม่รับ” 2567

ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดกิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy “มหาวิทยาลัยปลอดการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยถือปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะมุ่งมั่น ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับประชาชนผู้มารับบริการ
(2) เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมปลอดการทุจริตภายในองค์กรให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ ก่อน หลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
(3) เพื่อให้การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยเฉพาะประเด็นการรับสินบนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในการจัดกิจกรรมมีแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากรทุกภาคส่วนในการที่จะสร้างวัฒนธรรมปลอดการทุจริตในองค์กร ปฏิเสธการรับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัฒนธรรมปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่” โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 120 คน

คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกอ่านประกาศนโยบาย No Gift Policy

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi