การบริหารงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) ( Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Click ดาวห์โหลด)