การบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Click ดาวห์โหลด)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) ( Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( Click ดาวห์โหลด)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Click ดาวห์โหลด)