รายงานผลการติดตามแผน รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน