รายงานผลการติดตามแผน รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน

Share to...

ชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

>>>คลิกจองชุดครุย<<<          >>ตรวจสอบรายชื่อ และชำระเงิน<<