ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ตาม ประกาศมหาวิทยาลั

Read more

ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ตามที่ พระบาทสมเด็จพ

Read more

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more