ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

<<อ่านประกาศ&g

Read more

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ตามคำสั่งสภามหาวิทยา

Read more