ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภายในปี พุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ
  บริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การอื่น
  ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
 7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิต
  และประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสืบสานโครงการพระราชดำริ และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Slide
การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2565

This will close in 10 seconds

简体中文Englishไทย