ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภายในปี พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกำหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
4. การพัฒนาท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม  (Value)
L – Local Wisdom University :  การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นภูมิปัญญาเชิงวิชาการของท้องถิ่น ร่วมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
R – Responsibility :  การทำงานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและมาตรฐาน  โปร่งใสและตรวจสอบได้
U – Unity : การประสานสามัคคี หมายถึง การทำงานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา