ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภายในปี พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2) การผลิตและพัฒนาครู
3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
4) การพัฒนาท้องถิ่น
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
6) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยม  (Value)
L – Local Wisdom University : การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างเสริมภูมิปัญญา เชิงวิชาการและร่วมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
R – Responsibility : การทำงานด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
U – Unity : การเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญทักษะ มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลิตครูและพัฒนาบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะด้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น