กองนโยบายและแผน จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more