กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หมวดที่ 1 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษ (Click ดาวน์โหลด)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (Click ดาวน์โหลด)
พระราชบัญญัตืระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Click ดาวน์โหลด)
กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 2 ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2563 (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการคัดเลือกอาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการบริหารอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการปประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชาญพิเศษ (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 3 ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สวัสดิการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวน์โหลด)