วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Latest:

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หมวดที่ 1 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา (Click ดาวน์โหลด)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (Click ดาวน์โหลด)
พระราชบัญญัตืระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Click ดาวน์โหลด)
กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 2 ประกาศ

ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2563 (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการคัดเลือกอาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการบริหารอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการปประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชาญพิเศษ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2555 (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 3 ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สวัสดิการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พ.ศ.2554 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 4 หลักเกณฑ์อื่นๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2553 (Click ดาวน์โหลด)