กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หมวดที่ 1 พระราชบัญญัติ

1.พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา

2.พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

3.พระราชบัญญัตืระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หมวดที่ 2 ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการคัดเลือกอาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการบริหารอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการปประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชาญพิเศษ