กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หมวดที่ 1 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา (Click ดาวน์โหลด)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (Click ดาวน์โหลด)
พระราชบัญญัตืระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Click ดาวน์โหลด)
กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 2 ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา (Click ดาวน์โหลด)
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Click ดาวน์โหลด)
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม” (Click ดาวน์โหลด)
  (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 3 ประกาศ

   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2563 (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการคัดเลือกอาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการบริหารอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการปประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชาญพิเศษ (Click ดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2555 (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 4 ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สวัสดิการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พ.ศ.2554 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์อื่นๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2553 (Click ดาวน์โหลด)