วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในการยกเลิกรายงานขอซื้อขอจ้าง (Click ดาวห์โหลด)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในการจัดทำข้อมูลผู้ขาย (Click ดาวห์โหลด)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)  (Click ดาวห์โหลด)
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (Click ดาวห์โหลด)