คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ  (Click ดาวห์โหลด) 
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย” (Click ดาวห์โหลด)
 คู่มือการรับ-จ่ายเงินกองทุนวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัย  (Click ดาวห์โหลด) 
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการอนุมัติผลการเรียนของนักวิชาการศึกษา ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (Click ดาวห์โหลด)
 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (Click ดาวห์โหลด) 
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) (Click ดาวห์โหลด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในการยกเลิกรายงานขอซื้อขอจ้าง (Click ดาวห์โหลด)