ประวัติความเป็นมา

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเลย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยใช้เงินงบประมาณโครงการเงินยืมจากธนาคารโลก มีพื้นที่ประมาณ 323 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งขุมทอง เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมกับพื้นที่ของชาวบ้านใกล้เคียง อยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทาง 201 เลย-เชียงคาน

          ปี พ.ศ. 2519  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) มีจำนวนนักศึกษา 640 คน โดยมีอาจารย์ย้ายมาจากวิทยาลัยครูอุดรธานี  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค์ และรับอาจารย์บรรจุใหม่ รวม 47 คน
          เปิดสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ต่อมาขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น
          ปี พ.ศ. 2520  เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง
          ปี พ.ศ. 2521-2522 รับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรประจำการ ผอคป.) รุ่นแรก จำนวน 252 คน โดยเปิดศูนย์ฝึกอบรมอยู่ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ศูนย์
          ปี พ.ศ. 2523  เริ่มรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง วิชาเอกภาษาไทย
          ปี พ.ศ. 2524  ได้พิจารณายุบรวมเหลือ 2 ศูนย์ จัดการศึกษา อคป. ต่อเนื่องทุกปี จนถึงรุ่นที่ 8 เป็นรุ่นสุดท้าย
          ปี พ.ศ. 2528   เริ่มรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการอื่น นอกจากจากวิชาชีพครู ทั้งระดับอนุปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ ผกศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาตรีเปิด  3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
          ปี พ.ศ. 2530  เริ่มใช้หลักสูตรวิทยาลัยครูสาขาการศึกษา พ.ศ. 2530 และใช้หลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2531  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาศิลปศาสตร์
          ปี พ.ศ. 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู  วิทยาลัยครูเลยเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏเลย” มีผลบังคับใช้ตามกฏหมายตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเลย พ.ศ. 2538  มีผลให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
          ปี พ.ศ. 2541-2543  เปิดสอนระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา และสาขาบริหารการศึกษา  และสถาบันราชภัฏเลย ยังได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาตามโครงการครุทายาทและโครงการครุทายาทชายแดนและถิ่นธุรกันดาร
          ปี พ.ศ. 2547  พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ให้แก่สถาบันราชภัฏทุกแห่ง สถาบันราชภัฏเลย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”  โดยมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็ฯต้นมา
          ปี พ.ศ. 2544-2551  มีการพัฒนาหลักสูตร และเปิดรับนักศึกษาสาขาต่างๆ  มี
                 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
                หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา  สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ  สาขาภาษาอังกฤษ
                 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ
                 หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรประยุกต์
                 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
       ปี พ.ศ. 2533  (ภาคเรียนที่ 2/2553) คณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (MBA)
          ปี พ.ศ. 2558  คณะวิทยาการจัดการ  เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
          นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็ฯสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น กับหน่วยงานในจังหวัด  สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น