คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือ การให้บริการ : การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือและขั้นตอนการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือ การขอรับทุนอุดหนุนการค้นคว้า และวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือการใช้บริการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การเที่ยบโอนผลการเรียน (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ขั้นตอนการขอคืนหลักประกันสัญญา (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ขั้นตอนการยืม – คืน พัสดุ  (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือนักศึกษา (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การทำเอกสารข้อมูลผู้ขาย  (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (Click ดาวน์โหลด)
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยาราชภัฏเลย  (Click ดาวน์โหลด)