ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเคร

Read More
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ All-In-one จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชีววิทยาและห้องปฏิบัติการชีววิทยา  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปร

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปร

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการคัดกรองปัญหาและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทางด้านโภชนาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดฝึก

Read More
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราค ซื้อระบบห้องสมุดอัจฉริยะ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read More