ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read more

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิด เพื่อการเรียนการสอนการวิจัยสู้ชุมชน และพัฒนาท้องถิ้นอย่างยั่งยืน

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read more

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-Ray Fluorescence Analyzer) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read more