ข้อมูลและสถิติ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity amd Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(Click ดาวน์โหลด)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(Click ดาวน์โหลด)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายเดือน) (Click ดาวน์โหลด)
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรจำปีการศึกษา 2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานจำนวน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  (Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2563  (Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2/2563  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (Click ดาวน์โหลด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา-2563 ( Click ดาวน์โหลด)
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ประจำปีการศึกษา-2563 ( Click ดาวน์โหลด)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา-2563-ครั้งที่-1-64 ( Click ดาวน์โหลด)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน-ประจำปีการศึกษา-2563-ปรับ-20-8-64 ( Click ดาวน์โหลด)
   

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงานการให้บริการและสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย (Click ดาวน์โหลด)
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
สถิติฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Click ดาวห์โหลด)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเ่า ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)

 

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการเข้าใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม-2562 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลเงินทุน-กยศ.-และ-กรอ.-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลการให้บริการหอพักและทุนนักศึกษาพิการ-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ-2561  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  (Click ดาวน์โหลด)

 

Slide
การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2565

This will close in 10 seconds

简体中文Englishไทย