ข้อมูลและสถิติ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity amd Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2566-2567″

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(Click ดาวน์โหลด)
 รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย ประจำปี 2566
( 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 )
(Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานให้คำปรึกษาและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 2566(Click ดาวน์โหลด)
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Clickดาวน์โหลด)
ข้อมูลสถิติการให้บริการ (สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ปีงบประมาณ 2566(Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566(Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายเดือน)(Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2566(Click ดาวน์โหลด)
รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย ประจำปี 2566 (เดือน ม.ค. 65 – มิ.ย. 66)(Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลสถิติด้านจำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ( เดือน ก.ค. 64 – มิ.ย. 65 )(Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลสถิติด้านจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ( เดือน ก.ค. 64 – มิ.ย. 65 )(Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565(Click ดาวน์โหลด)
สรุปจำนวนนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 1/2566(Click ดาวน์โหลด)
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการงานสุขภาพและอนามัย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 31  มี.ค. 66  (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
 (Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายเดือน) (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2565 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Click ดาวน์โหลด)
สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานด้านงานทุนการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2565 (Click ดาวน์โหลด)
สรุปการดำเนินงาน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Click ดาวน์โหลด)
  (Click ดาวน์โหลด)
  (Click ดาวน์โหลด)
  (Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายเดือน) (Click ดาวน์โหลด)
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรจำปีการศึกษา 2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานจำนวน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  (Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2563  (Click ดาวน์โหลด)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2/2563  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (Click ดาวน์โหลด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา-2563 ( Click ดาวน์โหลด)
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ประจำปีการศึกษา-2563 ( Click ดาวน์โหลด)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา-2563-ครั้งที่-1-64 ( Click ดาวน์โหลด)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน-ประจำปีการศึกษา-2563-ปรับ-20-8-64 ( Click ดาวน์โหลด)
   

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงานการให้บริการและสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย (Click ดาวน์โหลด)
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
สถิติฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Click ดาวห์โหลด)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเ่า ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการเข้าใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม-2562 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลเงินทุน-กยศ.-และ-กรอ.-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลการให้บริการหอพักและทุนนักศึกษาพิการ-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ-2561  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  (Click ดาวน์โหลด)