วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2565 – 2568    (Click ดาวน์โหลด) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2563 – 2564 (Click ดาวน์โหลด)

แผนการบริการทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  (Click ดาวน์โหลด)
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2561 – 2565  (Click ดาวน์โหลด)
แผนกรอบอัตรากำลังระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนันสนุน พ.ศ. 2562-2565  (Click ดาวน์โหลด)
แผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2561-2565  (Click ดาวน์โหลด)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีการศึกษา-2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 (Click ดาวน์โหลด)