การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
แผนกรอบอัตรากำลังระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนันสนุน พ.ศ. 2562-2565 (Click ดาวน์โหลด)
แผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2561-2565 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (Click ดาวห์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2563 (Click ดาวห์โหลด)
 คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (Click ดาวห์โหลด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (Click ดาวห์โหลด)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีการศึกษา-2563  (Click ดาวห์โหลด)


Slide
การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2565

This will close in 10 seconds

简体中文Englishไทย