การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2565 – 2568    (Click ดาวน์โหลด) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2563 – 2564 (Click ดาวน์โหลด)

แผนการบริการทรัพยากรบุคคล

 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Click ดาวน์โหลด)
   
   

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)
รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีการศึกษา-2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 (Click ดาวน์โหลด)