การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ประจำปี 2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 (Click ดาวน์โหลด)
แผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2561-2565 (Click ดาวน์โหลด)
แผนกรอบอัตรากำลังระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนันสนุน พ.ศ. 2562-2565 (Click ดาวน์โหลด)
แผนพัฒนาบุคลากร-สายวิชาการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-พ.ศ.2561-2565 (Click ดาวน์โหลด)