ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

https://classroom.google.com/
http://lms.lru.ac.th/
https://mooc.lru.ac.th/

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย