คณะ/หน่วยงานภายใน

คณะ/สาขา

สำนัก/กอง/ศูนย์/งาน

สำนักงานอธิการบดี
             – กองกลาง
             – กองนโยบายและแผน
             – กองพัฒนานักศึกษา
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             – ศูนย์คอมพิวเตอร์
             – ศูนย์ภาษา
             – ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด)
             – ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
      สำนักวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
      สำนักศิลปและวัฒนธรรม 

      งานตรวจสอบภายใน
      งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
      สถาบันวิจัยและพัฒนา
      โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
      ศูนย์การศึกษาฯ จังหวัดขอนแก่น