คณะ/หน่วยงานภายใน

คณะ/สาขา

eda.edu.lru.ac.thสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท
element.edu.lru.ac.thสาขาการประถมศึกษา
early.edu.lru.ac.thสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
math.edu.lru.ac.thสาขาวิชาคณิตศาสตร์
com.edu.lru.ac.thสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
chem.edu.lru.ac.thสาขาวิชาเคมี
bio.edu.lru.ac.thสาขาวิชาชีววิทยา
physical.edu.lru.ac.thสาขาวิชาพลศึกษา
phy.edu.lru.ac.thสาขาวิชาฟิสิกส์
thai.edu.lru.ac.thสาขาวิชาภาษาไทย
eng.edu.lru.ac.thสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
eval.edu.lru.ac.thวิจัยและประเมินผลการศึกษา ป.โท ป.เอก
gensci.edu.lru.ac.thสาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
art.edu.lru.ac.thสาขาวิชาศิลปศึกษา
music.edu.lru.ac.thสาขาวิชาดนตรีศึกษา
dance.edu.lru.ac.thสาขาวิชานาฏศิลป์
social.edu.lru.ac.thสาขาวิชาสังคมศึกษา
ia.edu.lru.ac.thสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
tp.edu.lru.ac.thสาขาวิชาชีพครู
  acc.manage.lru.ac.thสาขาบัญชี
  bizcom.manage.lru.ac.thสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  clinicbizcom.manage.lru.ac.thคลินิกคอมพิวเตอร์
  commarts.manage.lru.ac.thสาขานิเทศศาสตร์
  econ.manage.lru.ac.thสาขาเศรษฐศาสตร์
  fin.manage.lru.ac.thการเงิน
  gm.manage.lru.ac.thการจัดการทั่วไป
  hotel.manage.lru.ac.thการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  logis.manage.lru.ac.thการจัดการโลจิสติกส์
  market.manage.lru.ac.thการตลาด
  modern.manage.lru.ac.thการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

chem.sci.lru.ac.thสาขาวิชาเคมี
bio.sci.lru.ac.thสาขาวิชาชีววิทยา
phy.sci.lru.ac.thสาขาวิชาฟิสิกส์
math.sci.lru.ac.thสาขาวิชาคณิตศาสตร์
cs.sci.lru.ac.thสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
agri.sci.lru.ac.thสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ani.sci.lru.ac.thสาขาวิชาสัตวศาสตร์
fn.sci.lru.ac.thสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
env.sci.lru.ac.thสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
it.sci.lru.ac.thสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ph.sci.lru.ac.thสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
fs.sci.lru.ac.thสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
sp.sci.lru.ac.thสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
pe.idtech.lru.ac.thวิศวกรรมการผลิต
civil.idtech.lru.ac.thเทคโนโลยีโยธา
eee.idtech.lru.ac.thวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ime.idtech.lru.ac.thวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ia.idtech.lru.ac.thอุตสาหกรรมศิลป์

สำนัก/กอง/ศูนย์/งาน

สำนักงานอธิการบดี
             – กองกลาง
             – กองนโยบายและแผน
             – กองพัฒนานักศึกษา
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             – ศูนย์คอมพิวเตอร์
             – ศูนย์ภาษา
             – ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด)
             – ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
      สำนักวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
      สำนักศิลปและวัฒนธรรม 

      งานตรวจสอบภายใน
      งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
      สถาบันวิจัยและพัฒนา
      โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
      ศูนย์การศึกษาฯ จังหวัดขอนแก่น

简体中文Englishไทย