ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามคำสั่งสภามหาวิทยา

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่คณะกรรมการสรรห

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้สมัค

Read more