ข่าวประกวดราคา

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบายความร้อนเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 28 แผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบายความร้อนเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 28 แผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,031,858.67 บาท  ( สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ ) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2563
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563

1.ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบายความร้อนเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 28 แผง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบายความร้อนเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 28 แผง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบายความร้อนเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 28 แผง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<