Author: สุขสันต์ โนนทิง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้

Read More
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณ

Read More
ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” 

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read More
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างงานปรั

Read More
ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” 

“ร่างรายละเอียดคุณลั

Read More