Author: อรอุมา วงศ์กิตตะ

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสั่งซื้อเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read More
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read More
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read More
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แก้ไขบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read More