อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดงานศิลปะ สายหมอก ดอกไม้ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 29 ธันวาคม 25

Read more

กองนโยบายและแผน จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more