ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลวังสะพุง จ.เลย รักษาผู้ป่วยโควิค-19

ผู้วยศาสตราจารย์ ดร.

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ จากวันที่ 5 เมษายน 2563 ออกไปก่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ประกาศ มรภ.เลย รับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ทุกประเภท ประจำปี 2563 โดยการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์เท่านั่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในสถานการณ์ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more