ประกาศ การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยรา

Read more

การสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ด้วยคณะกรรมการติดตาม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามคำสั่งสภามหาวิทยา

Read more