รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more