ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2564 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบตามมาตรฐาน CEFR ที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้น ดังรายละเอียด

<< อ่านประกาศ>>