วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ศูนย์อาหาร
1.1 ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ
1.1.1 ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน จำนวน 1 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 3
1.2 ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ
1.2.1 ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน จำนวน 5 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 3 , 5 , 7 , 8 และ 10
1.2.2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตราค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน จำนวน 1 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 2
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 –16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th

<<อ่านประกาศ>>