ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประมูลผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา สามารถส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ ส่งด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษ
และสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมายส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา) ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่ www.lru.ac.th และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ 042–808020 , 095–6498655

<< อ่านประกาศ>>