ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0179/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 7 ร้าน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านให้บริการเสริมสวย ทำผม บริเวณห้อง 103 ชั้น 1 อาคารภูคำ คือ นางสาวสินีนาฎ ศรีประเสริฐ
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ คือ นายเมธี ศรีประเสริฐ
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) คือ นางรำพรรณ ภูซ้ายศรี

<< อ่านประกาศ>>