ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

งานปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) นั้น งานปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. ธีม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 1477500.บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<