ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

แจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร สนง.อธิการบดี. มรภ.เลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายงานบุคคล สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลับราชภัฏเลย จัดประชุมแจ้งผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงานรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความภาคภูมิในการเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และให้มีความเชื่อมั่นในคณะผู้บริหาร ร่วมถึงแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในอนาคต และการพัฒนามหาวิทยลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ต้องการความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย

ทางด้านนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจงการปรับปรุงงานในปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามหน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการทำงานร่วมกัน

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi