ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

  1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังนี้ นายเอกวุฒิ สิงห์ศิริ
  2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามข้อ 1 ให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ดังนี้
    2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานภายในวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
    2.2 ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
    2.3 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่
  3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<<อ่านประกาศ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *