วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 จำนวน 4 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) COVID – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
1. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยจ่าหน้าซองถึง งานบริหารงานบุคคล (สมัครสอบ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000  ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981 – 2 – 72489 – 3 ชื่อบัญชี เงินค่าประกัน-รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) COVID – 19 จะคลี่คลาย

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>
<< ใบตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร>>

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 6.1  ผู้สมัครสอบ  คุณวุฒิระดับปริญญาโท  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500  บาท
6.2 ผู้สมัครสอบ  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 400  บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น