ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563  ถึงวันที่  27 พฤศจิกายน  2563  (3 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
3.ราคากลาง บก.01 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<