ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ลานจอดรถ อาคาร 23  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ลานจอดรถ อาคาร 23  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 533,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 ธันวาคม  2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาลานจดรถ อาคาร 23 >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาลานจดรถ อาคาร 23 >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

简体中文Englishไทย