อธิการบดี มรภ.เลย เปิดโครงการวิศวกรสังคม คิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้นำนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more