ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ/เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41115 หรือ 42111

<< อ่านประกาศ>>