ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนองนา โมเดล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการโคงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนองนา โมเดล ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนองนา โมเดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย น้อมนำศาสตร์พระราชาขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขององค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ด้านการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ตามหลักทฤษฏี โคก หนองนา โมเดล จัดการพื้นที่เกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ำเป็นส่วนสำคัญ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนำ โคก หนองนา โมเดล มาขยายผลให้ความรู้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซ่ำไก่เขี่ย) ในการดำเนินการ

และให้การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซ่ำไก่เขี่ย) เป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นรูปธรรมชัดเจน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi