ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

 

 

 

简体中文Englishไทย