วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย Kickoff โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kickoff โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมการพัฒนาเศษวัสดุใบไม้และกิ่งไม้ ในสวนมะม่วง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย สู่การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการใช้สารเคมี

ผศ.ณัชชา สมจันทร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การดำเนินงานได้บูรณาการหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการ อาทิ ที่ทำการปกครอง อ.เชียงคาน ผู้นำ ม.1-11 ต.บุฮม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย สำนักงานเกษตร สำนักงานปศุสัตว์ อ.เชียงคาน อบต.บุฮม สถานีพัฒนาที่ดิน จ.เลย ธกส.จ.เลย และเชียงคาน บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท easy inno farm จำกัด สาขาเกษตรศาสตร์ มรภ.เลย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม U2T เชียงคาน U2T บุฮม 1 ตำบล 1 ทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่เชียงคาน และ เกษตรกรชาวสวน ต.บุฮม ในการดำเนินงานเฟสที่ 1 มีเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน นำร่องสู่เกษตรกรต้นแบบ และขยายผลไปยังอีก 11 หมู่บ้าน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจรายได้และลดต้นทุนในการผลิตอาชีพหลักของชุมชนต่อไป

คลิกชมภาพกิจกรรมโครงการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi