วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,612,000 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,448,000 บาท  (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<