ข่าวประกวดราคา

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท  (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.

 

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ >>ดูเอกสสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ >>ดูเอกสสารเพิ่มเติม<<

บก.01 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ >>ดูเอกสสารเพิ่มเติม<<