ข่าวประกวดราคา

จ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกาศประกวดงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<