วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

วจ.มรภ.เลย เปิดวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นเจ้าภาพ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่าการจัดโครงการวิทยาการสัมพันธ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และปีนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วม ในรูปแบบทั้ง Online และ Onsite มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 300 คน

กิจกรรมวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 จัดระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ Business Model canvas ในหัวข้อสินค้าชุมชนของดีประจำจังหวัด การแข่งขันทักษะด้านการตลาดดิจดทัล การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์ดิจดทัล สร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อ tiktok การแข่งขันทักษะด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจดทัลในรูปแบบการทำงานเป็นฐาน การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี การแข่งขันทักษะทางเศรษฐศาสตร์ การแข่งขันทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การแข่งขันทักษะทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม การผสมเครื่องดื่มประเภท cocktail การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงสากล

พิธีเปิด จัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเลย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

คลิกชมภาพพิธีเปิด
คลิกชมภาพการแสดงพิธีเปิด
คลิกชมภาพถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi