วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข้าราชการ พนักงานดีเด่น

อาจารย์และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก อว.

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของ อว. มีส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งผลการคัดเลือก 68 ราย สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กลลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล www.personnel.ops.go.th> บริการหลัก บค. > บุคลากรคุณภาพ> ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมีมติเห็ฯชอบให้งดการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวมซึ่งปกติกำหนดจัดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวของกระทรวง อว. เห็นควรจัดพิธีดังกล่าวในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง อว. ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

โดยปีนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์

คลิกอ่านรายละเอียด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi