ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/53323 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าวและทาง www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่ 042 – 835224 ต่อ 41135 หรือ 41115

<< อ่านประกาศ>>