ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. งานตรวจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2565 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครับองค์ประชุม และประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi